اسپیسر بتنی در دیوار های برشی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کاور بتن یا پوشش بتنی روی میلگرد ها با حداقل فاصله رویه میلگردها از  طول و عرض ، با نزدیکترین سطح آزاد بتن برابر است. برای کاور کردن آرماتورها که با سیم آرماتوربندی به هم متصل شدند از اسپیسر استفاده می شود. به طور کلی، ایجاد پوشش بتنی برای میلگرد ، موجب حفاظت از آن در برابر هوا و به دنبال آن زنگ زدگی و خوردگی  میگردد.  در غیر این صورت آرماتور و دچار خوردگی شده و افزایش حجم پیدا کرده و موجب خرابی بتن اطراف شده، در نتیجه اتصال آن با میلگرد ضعیف شده، درگیری بین میلگرد و بتن از بین می رود و کاهش توانایی باربری و مقاومت کششی را در پی دارد. با توجه به این موضوع استفاده از اسپیسر بتنی در دیوار های برشی و ایجاد فاصله ی استاندارد برای کاور کردن میلگردها نقش مهمی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش دوام و ماندگاری سازه دارد.

طبق جدول صفحه 58 از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان که در ادامه ارائه شده است برای انواع دیوارهای بتنی که عموما به صورت دیوار برشی در نقشه ساختمانی مطرح می شوند باید حداقل 25 یا 30 میلی متر کاور بتن ایجاد شود که به همین منظور گروه تولیدی اسپیسرشاپ اقدام به طراحی و تولید اسپیسر بتنی در دیوار های برشی با شرایط مندرج در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان نموده است. استفاده از این اسپیسرها علاوه بر آنکه هزینه ناچیزی برای سازندگان محترم در بر دارد، موجب افزایش سرعت و دقت آرماتوربندی نیز می گردد.