اسپیسر بتنی مدل L4

24,000 تومان

اسپیسر بتنی مدل L4 / تامین کاور بتن 50 و 55 و 60 و 65 میلی متر (ویژه مناطق با شرایط محیطی شدید و بسیار شدید)